+31 (0)50 409 8000 info@alsema.nl

Certificering BRL 7004

7 feb 2017 | Alsema

BRL 7004 certificaat Alsema B.V.

Alsema B.V. heeft al een tijd het BRL SIKB 7000 procescertificaat en breidt hiermee haar dienstenpakket uit. Deze BRL 7000 geeft ons erkenning tot het uitvoeren van landbodemsaneringen op de conventionele methode.

In de beoordelingsrichtlijn zijn alle relevante eisen opgenomen die worden gehanteerd als grondslag voor de afgifte en instandhouding van een procescertificaat voor alle soorten bodemsanering in het kader van de Wet bodembescherming en Wet milieubeheer. Dit betreffen proceseisen zoals de opdrachtvorming, rapportage (logboeken), documentatie eisen, saneringsgegevens, basis kwaliteitssysteem en bedrijfsorganisatie, vakbekwaamheid en opleidingseisen. Alsema mag dus werkzaamheden uitvoeren in de verontreinigde grond. Verontreinigingen worden aangegeven in klasses: T- en F-klassen zijn van toepassing wanneer de grond sterk is verontreinigd.


Werkzaamheden waarvoor een T- en/of F-klasse van toepassing is, mogen alleen worden uitgevoerd door bedrijven die zijn gecertificeerd volgens BRL SIKB 7000 met bijbehorend(e) protocol(len). Dit is een wettelijke eis. De T staat voor toxiciteit of giftigheid. Een T-klasse wordt bepaald als er giftige stoffen aanwezig zijn. Er zijn drie T-klassen, 1T, 2T en 3T. De klasse is afhankelijk van de aard van de stof en de concentratie waarin deze voorkomt. Zo vallen alle kankerverwekkende stoffen en asbest in klasse 3T wanneer zij boven de interventiewaarde aanwezig zijn.

Jaarlijks wordt door een certificerende instantie beoordeeld of er nog steeds aan de proceseisen wordt voldaan.


Protocollen
De BRL SIKB 7000 legt algemene eisen vast waaraan het proces en de bedrijfsvoering moet voldoen. De te stellen specifieke praktische eisen aan de uitvoering zijn vastgelegd in protocollen. Bij het opstellen van deze protocollen zijn de voor de verschillende van toepassing zijnde werkzaamheden relevante Nederlandse normen (NEN normen), voornormen (NVN), praktijkrichtlijnen (NPR) en technische afspraken (NTA) gebruikt.
Alsema is gecertificeerd voor protocol:
• 7004 Tijdelijke uitplaatsing van grond.

Meer nieuws

Bijeenkomst sectorinitiatief

Bijeenkomst sectorinitiatief

Persbericht Sectorinitiatief brandstofreductie NO Nederland Op 11 mei 2021 vond in het kader van de brandstofreductie de digitale bijeenkomst van het initiatief plaats. Hoewel een online bijeenkomst...

Lees meer