+31 (0)50 409 8000 info@alsema.nl

Bijeenkomst sectorinitiatief

5 apr 2017 | Milieu

Bijeenkomst sectorinitiatief CO2 Alsema B.V.

Nieuwe deelnemers en terugblik tijdens sessie 9 van het sectorinitiatief.
De deelnemers van het sectorinitiatief waren te gast bij Allinq, op herbestemmingslocatie voormalig kazerneterrein Harderwijk. Zij werden geïnformeerd over de diverse maatregelen die Allinq heeft doorgevoerd om de CO2-uitstoot te reduceren. ‘Samen reduceren van brandstofverbruik’ is voor de gastheer een belangrijk issue, omdat voor Allinq meer dan driekwart van de totale uitstoot wordt veroorzaakt door brandstofverbruik. Dit is voor alle betrokkenen van dit initiatief het grote herkenningspunt. De animo was opnieuw groot, 24 deelnemers wisselden ervaringen en lessen uit over het meten van en sturen op brandstofverbruik en het gebruik van alternatieve brandstoffen.

Diversiteit levert meerwaarde voor het sectorinitiatief
Elk bedrijf heeft een andere aanpak en focus bij het reduceren van brandstofverbruik. Bedrijven die nog kortgeleden zijn begonnen, hebben behoefte aan praktische handvatten om inzicht te krijgen in het verbruik. Boeve Afbouw BV en Bagger- en Waterwerken Oosterwolde gaven een presentatie van hun ervaringen en plannen op dit thema. De meer ervaren deelnemers boden graag hun inzichten. Zelf zijn zij meer op zoek naar innovaties. Reductie lijkt voor hen alleen nog met investeringen mogelijk, bijvoorbeeld door over te gaan op elektrisch aangedreven materieel.

Terugblik op vier jaar sectorinitiatief, lessons learned
Tijdens dit onderdeel presenteerde W2S een evaluatie van de vier jaar van dit initiatief. Er is in die tijd veel bereikt. De toegevoegde waarde van dit initiatief wordt nog steeds ervaren. Een overzicht met (meer dan 25) maatregelen en programma’s die zijn doorgevoerd of waarmee wordt geëxperimenteerd onderstreept dit. We constateerden dat er ook beweging en verschuiving waarneembaar is: in de eerste jaren waren we veel bezig met systemen om het brandstofverbruik goed te kunnen meten en monitoren. Het blijkt niet eenvoudig om een sluitend systeem te vinden. Dit vraagt vaak extra inspanning en investeringen. Een tweede fase is meer aandacht voor bewustwording en beïnvloeding van rijgedrag van medewerkers. Ook op dit terrein bevinden we ons in een pilotfase en worden er nog veel lessen geleerd. Deze fase is zeker nog niet afgerond. Het derde onderwerp voor brandstofbesparing is aanschaf of vervanging van materiaal en materieel met zuiniger of alternatieve verbrandingsmotoren. Hier wordt recentelijk door enkele deelnemers veel in geïnvesteerd. De gebruikservaringen en werkelijk besparingspotentieel moet hiervan nog gedeeld worden.

Slotconclusie was dat we met enthousiasme dit sectorinitiatief voortzetten en een volgende sessie benutten voor het vastleggen van gebruikservaringen en vaststelling van welke maatregelen effectief zijn gebleken. De volgende bijeenkomst in oktober zal daarom deels het karakter hebben van een workshop. Het tweede deel wordt ingevuld door expertise in te roepen op het terrein van wet- en regelgeving of financierings- en subsidiëringsmogelijkheden.

Blik op de toekomst
Vanuit deelnemers met niveau 5 certificaat is er behoefte om meer verantwoordelijkheid te nemen binnen het sectorinitiatief. Daarom zal een stuurgroep geformeerd worden. Voorafgaand aan de volgende sessie zal W2S met deze koplopers afspraken maken over de vormgeving van het initiatief.

Meer nieuws